thai2english-logo
search

ลับ

 • Transliteration
  láp
 • Thai Phonetic
  [ ลับ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไว้ค่อยทำตอนกลับมาก็ได้นี่
  wái kôi tam dtor ná-glàp maa gôr dâai nêe
  I'll do it when I get back.
 • คุณเก็บความลับได้หรือเปล่าล่ะ
  kun gèp kwaam láp dâai rĕu bplào lâ
  Can you keep a secret ?
 • ฉันจะเก็บความลับของคุณไว้
  chăn jà gèp kwaam láp kŏng kun wái
  I'll keep your secret.
 • ฉันจะเก็บความลับคุณไว้
  chăn jà gèp kwaam láp kun wái
  I'll keep your secret.
 • นั่นเป็นกล้องลับหรือเปล่า
  nân bpen gà-lóng-láp rĕu bplào
  Is that a hidden camera ?
 • คุณเก็บความลับได้ไหม
  kun gèp kwaam láp dâai măi
  Can you keep secrets ?