thai2english logo

ลัทธิสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอ

  • Transliteration
    lát-tí sà-nàp-sà-nŭn gaan bplìian bplaeng têe dtôn dtor
  • Thai Phonetic
    [ ลัด-ทิ สะ-หฺนับ-สะ-หฺนุน กาน เปฺลี่ยน แปฺลง ที่ ต้น ตอ ]
  • Add to favorites