ลงหิน

  • Transliteration
    long hĭn
  • Thai Phonetic
    [ ลง หิน ]