thai2english logo

โรคติดเชื้อซ้ำที่เกิดตามหลัง

  • Transliteration
    rôhk dtìt chéuua sám têe gèrt dtaam lăng
  • Thai Phonetic
    [ โรก ติด เชื้อ ซ้ำ ที่ เกิด ตาม หฺลัง ]
  • Add to favorites