thai2english logo

เรื่อง

 • Transliteration
  rêuuang
 • Thai Phonetic
  [ เรื่อง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่
  gam-lang pôot rêuuang à-rai yòo
  What are you talking about ?
 • เรื่องของเขานะ
  rêuuang kŏng kăo ná
  What about her ?
 • กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เหรอ
  gam-lang kít rêuuang à-rai yòo rĕr
  What are you thinking about ?
 • คุณพูดเรื่องอะไรเหรอ
  kun pôot rêuuang à-rai rĕr
  What are you talking about ?
 • เอ่อ · แล้วละครเรื่องอะไรเหรอค่ะ
  èr · láew lá-kon rêuuang à-rai rĕr kâ
  What is the title ?
 • คุณกำลังพูดเรื่องอะไรค่ะ
  kun gam-lang pôot rêuuang à-rai kâ
  What are you talking about ?