เรียกเอา

  • Transliteration
    rîak ao
  • Thai Phonetic
    [ เรียก เอา ]