เรียกร้อง

  • Transliteration
    rîak róng
  • Thai Phonetic
    [ เรียก-ร้อง ]