เรียกประชุม

  • Transliteration
    rîak bprà-chum
  • Thai Phonetic
    [ เรียก ปฺระ-ชุม ]