ระเบียน

  • Transliteration
    rá-bian
  • Thai Phonetic
    [ ระ-เบียน ]