thai2english-logo
search

รถไฟ

 • Transliteration
  rót fai
 • Thai Phonetic
  [ รด ไฟ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เมื่อไหร่รถไฟจะมาเสียที
  mêua rài rót fai jà maa sĭa tee
  When does the train come ?
 • มันเป็นรถไฟวิเศษ
  man bpen rót-fai-wí-sàyt
  It is a magic train.
 • พวกเราต้องหยุดรถไฟ
  pûak rao dtông yùt rót fai
  We have to stop the train.
 • รถไฟก็ออกเดินทางวันนี้ด้วยเหรอ
  rót fai gôr òk dern taang wan née dûay rĕr
  A train departed today too ?
 • รถไฟมาแล้ว
  rót fai maa láew
  The train has arrived.
 • รถไฟเที่ยวสุดท้ายออกตอนไหนค่ะ
  rót fai tîeow sùt táai òk dton năi kâ
  When is the last train ?