ยาระงับปวด

  • Transliteration
    yaa rá-ngáp bpùat
  • Thai Phonetic
    [ ยา ระ-งับ ปวด ]