มุม

  • Transliteration
    mum
  • Thai Phonetic
    [ มุม ]