thai2english logo

มั่นใจ

 • Transliteration
  mân jai
 • Thai Phonetic
  [ มั่น ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณมั่นใจมากเกินไป
  kun mân jai mâak gern bpai
  You are too confident.
 • คุณจะมั่นใจได้อย่างไร
  kun jà mân jai dâai yàang rai
  How can you be sure ?
 • คุณมั่นใจหรือเปล่า
  kun mân jai rĕu bplào
  Are you confident ?
 • ผมไม่มั่นใจ
  pŏm mâi mân jai
  I am not sure.
 • คุณมั่นใจหรือเปล่า
  kun mân jai rĕu bplào
  Do you have confidence ?
 • อย่ามั่นใจเกินไปสิ
  yàa mân jai gern bpai sì
  Don't act too confident.