มหาอุปราชมะ-หา อุ-ปะ-ราด
má-hăa ù-bpà-râatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish