เพลงตัวอักษรของภาษาอังกฤษเพฺลง ตัว อัก-สอน ของ พา-สา อัง-กฺริด
playng dtua àk-sŏn kŏng paa-săa ang-grìtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish