พุง

  • Transliteration
    pung
  • Thai Phonetic
    [ พุง ]