thai2english logo

พอที่

 • Transliteration
  por têe
 • Thai Phonetic
  [ พอ ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไม่มีเวลามากพอที่จะออกจากที่นี่แล้ว
  mâi mee way-laa mâak por têe jà òk jàak têe nêe láew
  There is no much time left.
 • ไม่มากพอที่จะไปดูหรอก
  mâi mâak por têe jà bpai doo ròk
  Not enough to go look.