พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá mong-gùt glâo jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ บาด สม เด็ด พฺระ มง-กุด เกฺล้า เจ้า หฺยู่ หัว ]