พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  • Transliteration
    prá bàat sŏm-dèt prá-jâo yòo hŭa ฯ
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ บาด สม-เด็ด พฺระ-เจ้า หฺยู่ หัว ฯ ]