พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  • Transliteration
    prá bàat sŏm-dèt prá-jâo yòo hŭa ฯ
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-เจ้า-หฺยู่-หัว-ฯ ]