พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ บาด สม เด็ด พฺระ เจ้า หฺยู่ หัว ]