พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-เจ้า-หฺยู่-หัว ]