พระเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-เจ้า-หฺยู่-หัว ]