พระเจ้าชัยวรมันที่7พฺระ-เจ้า-ไช-วอ-ระ-มัน-ที่ เจ็ด
prá-jâo-chai-wor-rá-man-têe jètTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish