พระเจ้า

  • Transliteration
    prá jâo
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-เจ้า ]