thai2english logo

พระเจ้า

 • Transliteration
  prá jâo
 • Thai Phonetic
  [ พฺระ เจ้า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พระเจ้าช่วย · ดูคุณสิ
  prá jâo chûuay · doo kun sì
  My goodness, look at you.
 • พระเจ้าส่งมาให้ผม
  prá jâo sòng maa hâi pŏm
  God gave it to me.
 • พระเจ้านำทางให้เขา
  prá jâo nam taang hâi kăo
  God was leading him.
 • คืองานของพระเจ้าของท่าน
  keu ngaan kŏng prá jâo kŏng tân
  The work of your god.
 • พระเจ้าเอาเขาไป
  prá jâo ao kăo bpai
  God took him away.
 • คุณรู้ไหม · ว่าพระเจ้าคืออะไร
  kun róo măi · wâa prá jâo keu à-rai
  You know what is a god ?