thai2english logo

เปลี่ยนไป

 • Transliteration
  bplìian bpai
 • Thai Phonetic
  [ เปฺลี่ยน ไป ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • บางสิ่งเปลี่ยนไปแล้ว
  baang sìng bplìian bpai láew
  Some things do change.
 • เวลาเปลี่ยนไปแล้ว
  way-laa bplìian bpai láew
  The time is changing.
 • คุณดูไม่เปลี่ยนไปเลย
  kun doo mâi bplìian bpai loiie
  You have not changed at all.
 • เวลาทำให้เราเปลี่ยนไปมาก
  way-laa tam hâi rao bplìian bpai mâak
  Time changes us so much.
 • ใจของฉันมันเปลี่ยนไปแล้ว
  jai kŏng chăn man bplìian bpai láew
  My heart has changed.
 • โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว
  lôhk dâai bplìian bpai láew
  The world is changed.