thai2english logo

เปลี่ยนตัว

 • Transliteration
  bplìian dtuua
 • Thai Phonetic
  [ เปฺลี่ยน ตัว ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณต้องเปลี่ยนตัวเอง
  kun dtông bplìian dtuua eng
  You have to change.
 • ถูกเปลี่ยนตัวแล้วจริงๆ · เหรอ
  tòok bplìian dtuua láew jing jing · rĕr
  Was it really replaced ?