thai2english logo

เปลี่ยนใจ

 • Transliteration
  bplìian jai
 • Thai Phonetic
  [ เปฺลี่ยน ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แล้วอยู่ๆ · ทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะ
  láew yòo yòo · tam-mai tĕung bplìian jai lâ
  Why the sudden change ?
 • เปลี่ยนใจซะเถอะนะ
  bplìian jai sá tùh ná
  Change your mind.
 • ฉันเปลี่ยนใจแล้ว
  chăn bplìian jai láew
  I changed my mind.
 • ทำไมนางถึงยอมเปลี่ยนใจ
  tam-mai naang tĕung yom bplìian jai
  Why did she change her mind ?
 • ผมเปลี่ยนใจแล้ว
  pŏm bplìian jai láew
  I changed my mind.
 • ฉันเปลี่ยนใจแล้ว
  chăn bplìian jai láew
  I have changed my mind.