ประกันสังคม

  • Transliteration
    bprà-gan săng-kom
  • Thai Phonetic
    [ ปฺระ-กัน สัง-คม ]