thai2english logo

น้ำ

 • Transliteration
  náam
 • Thai Phonetic
  [ น้าม ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณ · ดึงดูดกับน้ำหรือไง
  kun · deung dòot gàp náam rĕu ngai
  Are you a water magnet ?
 • เอาน้ำมาให้ผมที
  ao náam maa hâi pŏm tee
  Give me that water.
 • เกิดอะไรขึ้นกับน้ำล่ะเนี่ย
  gèrt à-rai kêun gàp náam lâ nîia
  What happened to the water ?
 • เอาน้ำไหม
  ao náam măi
  You want water ?
 • คุณครับ · ผมขอน้ำเพิ่มด้วยนะ
  kun kráp · pŏm kŏr náam pêrm dûuay ná
  Miss, I'd like some water.
 • คุณต้องการน้ำไหม
  kun dtông gaan náam măi
  You want some water ?