น้ำ

  • Transliteration
    náam
  • Thai Phonetic
    [ น้าม ]