thai2english logo

นำ

 • Transliteration
  nam
 • Thai Phonetic
  [ นำ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาจะนำความสมดุลมา
  kăo jà nam kwaam sà-má-dun maa
  He will bring balance.
 • มันจะนำไปที่ไหน
  man jà nam bpai têe năi
  Where does it lead ?
 • นำพวกมันมาที่นี่
  nam pûuak man maa têe nêe
  Bring 'em here.
 • ใช่ · ฉันจะนำให้
  châi · chăn jà nam hâi
  Yes. I'll lead.
 • ฉันนำคุณไปแล้วนี่
  chăn nam kun bpai láew nêe
  I was ahead of you.
 • อะไรนำคุณมาถึงนี่
  à-rai nam kun maa tĕung nêe
  What brings you here ?