thai2english logo

ที่ไหน

 • Transliteration
  têe năi
 • Thai Phonetic
  [ ที่ ไหฺน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาไปที่ไหน
  kăo bpai têe năi
  Where could she be ?
 • คน · นั้นไปที่ไหนแล้ว
  kon ๆ · nán bpai têe năi láew
  Where did that person go ?
 • คุณอยู่ที่ไหนกัน
  kun yòo têe năi gan
  Where are you ?
 • เราจะเจอกันที่ไหนดีค่ะ
  rao jà jer gan têe năi dee kâ
  Where should we meet ?
 • แล้วคุณมองเขาที่ไหนล่ะ
  láew kun mong kăo têe năi lâ
  Then where do you look ?
 • มาจากที่ไหน
  maa jàak têe năi
  Where are you from ?