thai2english logo

ที่ว่า

 • Transliteration
  têe wâa
 • Thai Phonetic
  [ ที่ ว่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ปัญหาอยู่ที่ว่ามันคืออะไร
  bpan-hăa yòo têe wâa man keu à-rai
  Question is what.
 • หมายความว่าไง · ที่ว่าทำไม
  măai kwaam wâa ngai · têe wâa tam-mai
  What do you meant by why ?
 • คุณหมายความว่ายังไงที่ว่าวิปริต
  kun măai kwaam wâa yang ngai têe wâa wí-bpà-rìt
  What do you mean pervert.
 • ที่ว่าเขาชอบพี่ชายของคุณน่ะนะ
  têe wâa kăo chôp pêe chaai kŏng kun nâ ná
  That she likes your brother ?
 • ที่ว่าผมต้องการอะไร
  têe wâa pŏm dtông gaan à-rai
  What do I want ?
 • อะไรที่ว่าผิดปกติ
  à-rai têe wâa pìt bpòk-gà-dtì
  What could be wrong ?