ทีมงาน

  • Transliteration
    teem ngaan
  • Thai Phonetic
    [ ทีม งาน ]