ทิศพายัพทิด พา-ยับ
tít paa-yápTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish