--

ทิศพายัพ

  • Transliteration
    tít paa-yáp
  • Thai Phonetic
    [ ทิด-พา-ยับ ]