ทำอาหาร

  • Transliteration
    tam aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ทำ-อา-หาน ]