ท่าเอียง

  • Transliteration
    tâa iang
  • Thai Phonetic
    [ ท่า เอียง ]