ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว

  • Transliteration
    tâa tíng má-práao-hâao
  • Thai Phonetic
    [ ท่า ทิ้ง มะ-พฺร้าว-ห้าว ]