thai2english logo

ถึงที่

 • Transliteration
  tĕung têe
 • Thai Phonetic
  [ ถึง ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พวกเขามาถึงที่นี่แล้ว
  pûuak kăo maa tĕung têe nêe láew
  They are here.
 • แล้วเราจะไปถึงที่นั่นได้ยังไง
  láew rao jà bpai tĕung têe nân dâai yang ngai
  So how do we get there ?
 • โชคชะตา · พาเขามาถึงที่นี่
  chôhk chá-dtaa · paa kăo maa tĕung têe nêe
  Fate brought her here.
 • เราเพิ่งมาถึงที่นี่
  rao pêrng maa tĕung têe nêe
  We just got here.
 • อะไรทำให้คุณมาถึงที่นี่ได้
  à-rai tam hâi kun maa tĕung têe nêe dâai
  What brings you here ?
 • อะไรพาคุณมาถึงที่นี่ได้
  à-rai paa kun maa tĕung têe nêe dâai
  What brings you here ?