แต่กระนั้นแต่ กฺระ-นั้น
dtàe grà-nánTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish