ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

  • Transliteration
    dtù-laa gaan prá tam-má-noon hŭa nâa ká-ná fàai săan tá-hăan sŏong sùt
  • Thai Phonetic
    [ ตุ-ลา-กาน-พฺระ-ทำ-มะ-นูน-หัว-น่า-คะ-นะ-ฝ่าย-สาน-ทะ-หาน-สูง-สุด ]