thai2english-logo
search

ตัดสิน

 • Transliteration
  dtàt sĭn
 • Thai Phonetic
  [ ตัด สิน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันตัดสินคุณผิดไป
  chăn dtàt sĭn kun pìt bpai
  I misjudged you.
 • เป็นใครถึงมาตัดสิน
  bpen krai tĕung maa dtàt sĭn
  Who are you to judge ?
 • รีบตัดสินใจดีกว่า
  rêep dtàt sĭn jai dee gwàa
  Better decide faster.
 • คุณเป็นใครถึงได้มาตัดสิน
  kun bpen krai tĕung dâai maa dtàt sĭn
  Who are you to judge ?
 • โลกจะตัดสินเอง
  lôhk jà dtàt sĭn ayng
  The world will decide.
 • โลกตัดสินทุกที
  lôhk dtàt sĭn túk tee
  The world always decides.