thai2english logo

ตั้งใจ

 • Transliteration
  dtâng jai
 • Thai Phonetic
  [ ตั้ง ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ขอบคุณครับ · ผมตั้งใจทำมันดีที่สุดเลย
  kòp kun kráp · pŏm dtâng jai tam man dee têe sùt loiie
  Thank you. I do my best.
 • ฉันตั้งใจจะปกป้องเขา
  chăn dtâng jai jà bpòk bpông kăo
  I intend to protect her.
 • ผมไม่ได้ตั้งใจจะจูบเขาจริงๆ
  pŏm mâi dâai dtâng jai jà jòop kăo jing jing
  I didn't mean to kiss her.
 • ฉันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบนั้น
  chăn mâi dâai dtâng jai wâa bàep nán
  That's not what I meant.
 • คุณตั้งใจจะต่อสัญญาไหมล่ะ
  kun dtâng jai jà dtòr săn-yaa măi lâ
  Do you intend to extend it ?
 • ฉันไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้น
  chăn mâi dâai dtâng jai tam bàep nán
  I didn't do that on purpose.