ได้ท่า

  • Transliteration
    dâai tâa
  • Thai Phonetic
    [ ด้าย ท่า ]