ดูแลงาน

  • Transliteration
    doo lae ngaan
  • Thai Phonetic
    [ ดู แล งาน ]