จัดงาน

  • Transliteration
    jàt ngaan
  • Thai Phonetic
    [ จัด งาน ]