จอดเทียบท่า

  • Transliteration
    jòt tîap tâa
  • Thai Phonetic
    [ จอด-เทียบ-ท่า ]