จอดเทียบท่า

  • Transliteration
    jòt tîap tâa
  • Thai Phonetic
    [ จอด เทียบ ท่า ]