งานวัด

  • Transliteration
    ngaan wát
  • Thai Phonetic
    [ งาน วัด ]