งานบุญ

  • Transliteration
    ngaan bun
  • Thai Phonetic
    [ งาน บุน ]