thai2english logo

งบประมาณที่ฝ่ายนิติบัญญัติเสนอ

  • Transliteration
    ngóp bprà-maan têe fàai ní-dtì ban-yàt sà-nĕr
  • Thai Phonetic
    [ งบ ปฺระ-มาน ที่ ฝ่าย นิ-ติ บัน-หฺยัด สะ-เหฺนอ ]
  • Add to favorites