thai2english logo

เคลื่อนที่

 • Transliteration
  klêuuan têe
 • Thai Phonetic
  [ เคฺลื่อน ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พร้อมเคลื่อนที่ · ครับผม
  próm klêuuan têe · kráp pŏm
  Ready to move in, sir.
 • ไง · มันกำลังเคลื่อนที่
  ngai · man gam-lang klêuuan têe
  Okay, so it is moving.
 • ฉันอยากเคลื่อนที่เร็วขึ้น
  chăn yàak klêuuan têe reo kêun
  I want to move faster.