เครื่องใช้

  • Transliteration
    krêuang chái
  • Thai Phonetic
    [ เคฺรื่อง ไช้ ]